Zbiornik na gnojowicę uszczelniony geomembraną HDPE przedstawia wzór K.T. j.n.;

        

INFORMACJA TECHNICZNA

 

Geosyntetyczna Bariera Polimerowa GRB-P

 

Geomembrana HDPE Geochron gładka

 

wydanie III

 

Zastosowanie

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

 
 

Bariera nieprzepuszczalna dla płynów i/lub gazów   (gazów: dotyczy norm             PN-EN 13492:2006  PN-EN   13492:2006/A12007   PN-EN 13493:2007

do budowy tunelów i budowli podziemnych

PN-EN 13491:2006

 

PN-EN 13491:2006/A1:2007

 

do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji

PN-EN 13492:2006

 

pośrednich lub wtórnej odbudowy zabezpieczającej

PN-EN 13492:2006/A1:2007

 

do budowy magazynów I składowisk odpadów stałych

PN-EN 13493:2007

 

do budowy zbiorników wodnych I zapór

PN-EN 1331:2006

 

PN-EN 1361:2006/A1:2007

 

do budowy kanałów

PN-EN 1362:2007

 

w infrastrukturze transportu

PN-EN 15382:2013-10

 
          
          
  

Część normatywna

 

Właściwość

Metody badawcze

Wartość

 

Geochron

Geochron

Geochron

Geochron

Geochron

Geochron

 

0,75G

1,00G

1,20G

1,50G

2,00G

2,50G

 

1.

Grubość, [mm]

PN-EN 1849-2

0,75+10%

1,00+10%

1,20+10%

1,50+10%

2,00+10%

2,5)+10%

 

2.

Przepuszczalność wody,

PN-EN 14150

<10-6

 

[m3 x m-2 x d-1]

 

3.

Przepuszczalność gazów,

ASTM D 1434

≤2,6 x 10-3 [m3 x m2 x d-1]

 

(Procedura V)

≤1,5 x10-1 [mol x m-2 x d-1]

 

4.

Wytrzymałość na

PN-EN ISO 527-1  PN-EN ISO 527-3

30 (-4)

 

rozciąganie [N/mm2]

 

Wzdłuż i w poprzek

 

5.

Odporność na przebicie sta-

PN-EN ISO 12236

1,8 (-0,20)

3,0 (-0,40)

3,3 (-0,40)

4,3 (-060)

5,5 (-60)

6,5 (-0,65)

 

tyczne (metoda CBR),[KN]

 

6.

Trwałość i odporność:

PN-EN 14575

spełnia wymagania

 

- na utlenianie

PN-EN 12224

 

- na warunki klimatyczne

ASTM D 5397

 

- na korozję naprężeniową

(zał,)

 

7.

Substancje niebezpieczne

-

Nie zawierają substancji niebezpiecznych

 
          
          

INFORMACJA REACH

 
 

Ten produkt spełnia definicję wyrobu w rozumieniu artykułu 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które są uwalniane w sposób zamierzony podczas normalnych i racjonalnych warunków stosowania. Zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH Karta Charakterystyki nie jest wymagana w celu wprowadzenia wyrobu do obrotu, transportu lub jego użytkowania.

Zgodnie z naszą wiedzą i zapewnieniami naszych dostawców polimery oraz wszelkie dodatki wykorzystywane w produkcji wyrobu nie zawierają substancji (SVHC) z listy kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1% wagowo.

 
  
  
  
  
          
 

 Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Wartości gwarantowane odpowiednich parametrów technicznych są każdorazowo uzgadniane z odbiorcą. Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.

 
  
  
      

Dystrybutor:

Surobud tel

531680530

 
         

 

          
          

Część jnformacyjna

 

Właściwość

Metody badawcze

Wartość

 

Geochron

Geochron

Geochron

Geochron

Geochron

Geochron

 

0,75G

1,00G

1,20G

1,50G

2,00G

2,50G

 

1.

Masa powierzchniowa [g/m2]

PN-EN 1849-2

705

940

1128

1410

1880

2350

 

(±10%)

(±10%)

(±10%)

(±10%)

(±10%)

(±10%)

 

2.

Szerokość [m]

PN-EN 1848-2

5,0 – 5,5 (±0,2)

 

3.

Wytrzymałość na rozdzieranie,

PN ISO 34-1

100

130

130

130

130

130

 

Wzdłuż i w poprzek [kN/m]

(-10%)

(-10%)

(-10%)

(-10%)

(-10%)

(-10%)

 

4.

Reakcja na ogień

PN EN ISO 11925-2

Klasa E

 

5.

Deklaracja środowiskowa

PN-EN ISO

GEOCHRON HDPE jest wytwarzany z surowców pierwotnych (do produkcji

 

14021:2016-06

nie stosowano regranulatorów) i nie zawiera plastyfikatorów

 

6.

Odporność na wnikanie korzeni

prCEN/TS 14416

Odporna

 

7.

Napężenie w granicy plstyczn [MPa]

PN EN ISO 527-1  PN-EN ISO527-3

16

 

8.

Wydłużenie przy zerwaniu [%]

>800

 

wzdłuż i w poprzek

 

9.

Wytrzymałość na rozdzieranie, [kN/m]

PN EN ISO 10319

-

15

23

30

 

10.

Odporność na uderzanie [mm] min

DIN 16726, PN

-

500

800

1200

1600

 

EN 12691 met.A

 

11.

Odporność na obciąż. Statyczne [kg]

PN EN 12730metB

<20

 

12.

Stabilność wymiarów (1h,100oC,[%]

PN EN 1107-2

<0,5

 

13.

Odporność na wypłukiwanie składni-

PN EN 14415

Spełnia wymagania

 

ków przez odcieki

 

14.

Odporność na chemikalia

PN-EN 14414 metC

 

15.

Odporność na degradację

PN-EN 12225

 

mikrobiologiczną

 

16.

Odporność na zginanie w niskiej

PN-EN 495-5

 

Temperaturze (-40oC)

 

Wymagania GRI GM 13

 

17.

Grubość, [mm]

ASTM D 5199

0,75

1

1,2

1,5

2

2,5

 

najniższa wartość z 10 pomiarów

(-10%)

(-10%)

(-10%)

(-10%)

(-10%)

(-10%)

 

18.

Gęstość [g/cm3]

ASTM D 1505

>0,940

 

19.

Siła w granicy plastyczności [kN/m] min.

ASTM D 6693   Typ IV

11

15

19

22

29

37

 

20.

Siła zrywająca [kN/m]

20

27

35

40

53

67

 

21.

Wydłużenie w granicy plastyczn. [%]

12

 

min.

 

22.

Wydłużenie przy zerwaniu [%] min.

700

 

23.

Wydłużenie wieloosiowe [%]

ASTM D 5617

-

23

-

 

24.

Wytrzymałość na rozdzieranie,[N] min

ASTM D 1004

93

125

150

187

249

311

 

25.

Odporność na przebicie [N] min

ASTM D 4833

240

320

380

480

640

800

 

26.

Odporność na korozję naprężeniową

ASTM D 5397 za

500

 

[h} min.

 

27.

Zawartość sadzy, [%]

ASTM D 1603

2,0-3,0

 

28.

Dyspersja sadzy

ASTM D 5596

Kategoria 1 lub 2

 

29.

Czas indukcji utleniania [min] min.

ASTM D 3895

>100

 

30.

Odprość UV(1)

ASTM D 5885

50,00%

 

HPOIT-% pozostały po 1600 godz.

 

31.

Współczynnik rozszerzalności

ASTM D 696

1,56 x 10-4

 

termicznej, [1/K]

 

32.

Kruchość w niskiej temp. (-100oC)

ASTM D 746

Odporna

 

(-1) Warunki badania: 20 godzin cykl UV w temp. 75C po 4 godzinach kondensacji w 60oC

 
 

Na podstawie kąpieli testowych oraz badań fizykochemicznych i mechanicznych stwierdzono, że Geomembrana GEOCHRON (≥ 1.0mm) jest odporna na działanie czynników chemicznych takich jak: benzyna, olej napędowy, kwas siarkowy 70%, kwas azotowy 65%, kwas octowy 10%, kwas solny 35-38% i inne. Badanie przeprowadzono zgodnie z normami PN EN ISO 175 oraz PN ISO 1817. Po ekspozycji na czynniki chemiczne określono zmianę masy, wyglądu zewnętrznego oraz właściwości wytrzymałościowych.

 
  
  
  

G

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Wartości gwarantowane odpowiednich parametrów technicznych są każdorazowo uzgadniane z odbiorcą. Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy

 
  
 

źródło: Test Report No. 90-17-0002 wydany przez Technicky a Skusobny Ustav Stavebny, n.o. Test Laboratory , Studena 3, 821 04 Bratislava, Slovak Republic oraz Praca badawczo-rozwojowa OBR S.A. - "Odporność chemiczna Geomembran i innych wyrobów produkowanych z PE-HD".

 
  
  
      

Powrót::

Surobud

531680530